Przetwarzanie danych - Keychainx - Odzyskujemy utracone kryptowaluty

Przetwarzanie danych

KEYCHAINX PL SP. Z O. O. informuje, że:

1) przetwarza Państwa dane osobowe (Imię, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, dane pozyskiwane poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy, adres kryptowalutowy) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”;

2) jest administratorem Państwa danych osobowych,

3) Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

4) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i wykonania Umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

7) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9) w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

10) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

11) w celach marketingu bezpośredniego, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy cywilnoprawnej z Administratorem. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy odmówić zawarcia umowy, z wyjątkiem podania danych osobowych w celu ich przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać: kancelarii prawnej, administratorowi systemów informatycznych, podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową, a także bankom dostawcom usług płatniczych i innym podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu transakcji płatniczych, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy). Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe są przechowywane przez 6 lat.

 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii,

2) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie otrzymanej od Państwa zgody: prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) możecie Państwo cofnąć zgodę w formie pisemnej, mailem na adres: [email protected] lub osobiście pod adresem Administratora,

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.