Regulamin - Keychainx - Odzyskujemy utracone kryptowaluty

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi doradztwa informatycznego odzyskiwania kryptowalut lub tokenów Serwisu Internetowego Keychainx.com (Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.18)

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Serwis internetowy keychainx.com prowadzi KEYCHAINX PL SP. Z O.O.

Niniejszy regulamin, zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczy świadczenia przez KEYCHAINX PL SP. Z O.O. usługi doradztwa informatycznego odzyskiwania kryptowalut lub tokenów oraz określa m.in. :

– zasady świadczenia usługi doradztwa informatycznego odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (usługi konsultacyjnej),

– warunki i tryb zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o doradztwo informatyczne w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów,

– tryb zawierania umowy o odzyskiwanie kryptowalut lub tokenów,

– obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy oraz Użytkownika,

– wynagrodzenie za wykonanie usługi doradztwa informatycznego w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów,

– zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

– tryb postępowania reklamacyjnego i rozwiązywania sporów.

KEYCHAINX PL SP. Z O.O. (dalej: Usługodawca) świadczy usługę doradztwa informatycznego w zakresie wymiany odzyskiwania kryptowalut lub tokenów zgodnie z niniejszym regulaminem.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umowy o doradztwo informatyczne odzyskiwania kryptowalut i tokenów zawartych z wykorzystaniem formularza zawartego na stronie internetowej Serwisu.

Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie keychainx.com

 

§ 2

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:

a) korespondencji elektronicznej na adres email: [email protected];

c) kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 664767574;

Kontakt wskazany w ust. 1 lit. c) dostępny jest w dni robocze oraz w soboty i niedziele.

§ 3

Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu.

Usługodawca może zamieszczać w Serwisie reklamy usług i produktów swoich oraz osób trzecich w sposób stosowany w sieci Internet.

 

§ 4

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim. W związku z tym zabrania się powielania, rozpowszechniania i pobierania całości lub fragmentów Serwisu. Dozwolone jest jednak wykonanie kopii dla własnych uzasadnionych potrzeb, takie jak np. przeglądanie, czytanie.

 

Definicje

§ 5

Adres kryptowalutowy – unikalny ciąg cyfr i znaków, wykorzystywany w danym systemie kryptowalutowym, w kryptograficzny sposób powiązany z kluczem prywatnym, służący do prawidłowego przeprowadzenia transakcji kryptowalutowej w tym systemie.

Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Formularz – formularz, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Regulaminu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwis lub Serwis internetowy – kontrolowany przez Usługodawcę serwis internetowy [NAZWA], prowadzony pod adresem [link], za pomocą którego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę na zasadach określonych w Regulaminie.

Strony – strony Umowy.

Umowa– umowa o świadczenie usługi odzyskiwania kryptowalut lub tokenów opisana w § 8 Regulaminu.

Usługa – usługa odzyskiwania kryptowalut lub tokenów opisana w § 7.

Usługodawca – Keychainx.com

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Ustawa Kodeks cywilny (Kodeks cywilny)– ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

 

Opis usługi

§ 6

Usługodawca świadczy Użytkownikowi dwa rodzaje usług:

a) Usługi konsultacyjne, czyli usługi doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów, które polegają na udzielaniu informacji dotyczących zagadnień wskazanych w § 7 ust. 1 i których świadczenie jest regulowane niniejszym Regulaminem;

b) Usługi odzyskiwania kryptowalut lub tokenów, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem i których dotyczy osobna umowa.

Decyzję o świadczeniu usługi i jej rodzaju podejmuje Usługodawca na podstawie informacji podanych przez Użytkownika w formularzu dostępnym na stronie Serwisu. O swojej decyzji Usługodawca zawiadamia Użytkownika mailowo, na adres e-mail podany w formularzu.

Usługodawca może uzależnić podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 2, od uzyskania od Użytkownika dodatkowych informacji dotyczących problemu określonego w formularzu, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

W formularzu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik podaje następujące dane:

a) Imię,

b) adres e-mail,

c) opis problemu,

d) ilość kryptowaluty lub tokenów do odzyskania.

§ 7

Usługodawca świadczy Użytkownikowi usługę doradztwa (usługę konsultacyjną) w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów polegającą na udzielaniu informacji dotyczących:

– odzyskania klucza prywatnego powiązanego z daną kryptowalutą lub tokenem,

– zrekonstruowania klucza prywatnego powiązanego z daną kryptowalutą lub tokenem,

– odzyskania danych koniecznych do odzyskania przez Użytkownika klucza prywatnego powiązanego w daną kryptowalutą lub tokenem,

– odzyskania danych portfela Użytkownika, na którym przechowuje kryptowaluty lub tokeny,

– konfiguracji ustawień programów, z których korzysta Użytkownik w celu odzyskania przez niego kontroli nad kluczem prywatnym powiązanym z daną kryptowalutą lub tokenem,

– konfiguracji ustawień programów, z których korzysta Użytkownik w celu poprawnego wykonania transakcji/płatności z pomocą kryptowaluty lub tokenów,

– odzyskania fragmentów kodów, programów, algorytmów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z kryptowalut lub tokenów,

– sposobów zabezpieczania walut kryptograficznych, w tym własnych walut kryptograficznych Użytkownika,

– sposobów przechowywania i transferu walut kryptograficznych,

– umiejętności i wiedzy z zakresu podstawowych form odzyskiwania utraconych lub uwięzionych środków,

– cyberbezpieczeństwa,

– rejestrów rozproszonych Blockchain/DLT,

– innych zagadnień związanych z wykorzystywaniem przez Użytkownika kryptowalut lub tokenów.

Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana Użytkownikowi na podany przez Użytkownika adres e-mail lub telefonicznie lub z wykorzystaniem wybranego przez Strony komunikatora internetowego (np. Skypa).

Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w języku polskim lub angielskim. Strony mogą ustalić inny język do wzajemnej komunikacji.

Usługodawca przystąpi do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, po dokonaniu płatności przez Użytkownika, w terminie określonym w wiadomości mailowej, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Maksymalny czas wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, wynosi 7 dni od dnia dokonania płatności przez Użytkownika.

Wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1, jest odpłatne. Kwestie wynagrodzenia Usługodawcy i sposobu dokonania płatności reguluje § 14.

 

Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem

§ 8

Przez umowę doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w § 7 natomiast Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 w sposób określony w § 14 ust. 5.

§ 9

W celu zawarcia Umowy, o której mowa w § 8, Użytkownik wypełnia formularz, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Do skutecznego zawarcia Umowy konieczne jest podanie przez Użytkownika wszystkich danych wskazanych w art. 6 ust. 4 lit a) – d), a także zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenie przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz wyrażenie przez Użytkownika wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych przez Usługodawcę do podmiotów, które umożliwiają Usługodawcy prowadzenie Serwisu.

Po wypełnieniu formularza przez Użytkownika oraz po złożeniu przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 1, Usługodawca wyśle na adres e-mail podany w formularzu wiadomość mailową, w której:

a) odmówi zawarcia Umowy albo

b) wyraźnie stwierdzi wolę zawarcia Umowy, podając termin wykonania usługi doradztwa (usługi konsultacyjnej) w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów opisanej w § 7 oraz wysokość wynagrodzenia ustaloną zgodnie z § 14 wraz z linkiem aktywującym usługę albo

c) zaproponuje Użytkownikowi zawarcie umowy o odzyskanie kryptowalut lub tokenów.

Zawarcie Umowy następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika linku aktywującego usługę, przesłanego w wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 2 lit. b) i w momencie, w którym Użytkownik otrzymał informację o zawarciu Umowy na adres e-mail podany w formularzu.

Akceptacja Regulaminu następuje poprzez oznaczenie pola formularza o treści „Akceptuję Regulamin świadczenia usługi doradztwa informatycznego odzyskiwania kryptowalut lub tokenów Serwisu Internetowego keychainx.com”. Nie jest możliwie zawarcie Umowy bez akceptacji Regulaminu.

Akceptacja Polityki Prywatności następuje poprzez zaznaczenie pola formularza o treści „Akceptuję Politykę Prywatności Serwisu Internetowego Maksym Chróst Prudensolve”. Nie jest możliwie zawarcie Umowy bez akceptacji Polityki Prywatności.

Wypełniając formularz, Użytkownik potwierdza, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, że zapoznał się z informacjami:

a) które muszą być dostarczone przez Użytkownika, aby Usługa mogła zostać prawidłowo wykonana, wskazanymi w § 6 ust. 4 lit. b) – d).

b) o maksymalnym czasie wykonania Usługi, wskazanym w § 7 ust. 5.

c) o wynagrodzeniu należnym na rzecz Usługodawcy od Użytkownika z tytułu wykonania Usługi, o czym stanowi § 14.

d) o opłatach związanych z uiszczeniem wynagrodzenia należnego Usługodawcy, o których mówi § 15.

Przed zawarciem Umowy Użytkownik, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zawieraniu Umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Informacje, o których mowa w ust. 6 są udostępnione podczas zawierania Umowy w przejrzystej i czytelnej formie, w taki sposób, że Użytkownik może je zapisać w trwały sposób w pamięci jego urządzenia dostępowego lub wydrukować.

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

Do zawarcia Umowy niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostępu do sieci Internet.

Jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną, to może się zarejestrować w Serwisie oraz zawrzeć Umowę z Usługodawcą tylko i wyłącznie jeżeli ukończył 18 rok życia.

§ 10

Usługodawca zobowiązuje się na podstawie Umowy do świadczenia Użytkownikowi Usługi określonej w § 7.

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy świadczeniu Usługi.

§ 11

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem występujących niezależnie od niego przeszkód, które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu lub świadczenia Usługi w całości lub w części, w tym w szczególności za szkody wynikające z:

a) występujących, pomimo zachowania należytej staranności, awarii urządzeń i oprogramowania umożliwiających korzystanie z Serwisu i Usługi,

b) działania siły wyższej,

c) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

e) niestosowania się przez Użytkownika do wymagań technicznych, wskazanych przez Usługodawcę na podstronie Serwisu „Wymagania techniczne” dostępnej pod adresem: keychainx.com

§ 12

Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do zablokowania możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika oraz odmowy zawarcia z nim Umowy w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi.

§ 13

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika i osób trzecich będące wynikiem podania przez Użytkownika błędnych danych (informacji) dla celów wykonania Umowy przez Usługodawcę.

 

Wynagrodzenie i Opłaty

§ 14

Usługa, o której mowa w § 7 jest świadczona przez Usługodawcę za wynagrodzeniem w złotych polskich.

Wysokość kwoty wynagrodzenia do zapłaty przez Użytkownika zależy od czasu potrzebnego na przygotowanie i udzielenie informacji, o której stanowi § 7 ust. 1. Kwotę wynagrodzenia ustala się, przyjmując, że Wynagrodzenie wynosi 300 złotych polskich (słownie: trzysta złotych polskich) za godzinę poświęconą na przygotowanie i udzielenie informacji, o której stanowi § 7 ust. 1.

Kwota wynagrodzenia do zapłaty przez Użytkownika jest podawana w wiadomości mailowej, o której mowa w § 9 ust. 2 lit. b).

Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, obejmuje podatek VAT.

W celu wykonania zapłaty kwoty wynagrodzenia wskazanej w ust. 3 Użytkownik, po zawarciu umowy w sposób wskazany w § 9, zostaje przekierowany na stronę [link], kontrolowaną przez [np. firmę przelewy 24, czy PayU] w celu zainicjowania transakcji płatniczej mającej na celu wykonanie przelewu.

§ 15

Wysokość opłaty za wykonanie przelewu wskazanego w § 14 ust. 5 jest podawana przez [Przelewy24] przed wyrażeniem zgody na dokonanie przelewu. Tę opłatę ponosi Użytkownik. Zestawienie wysokości opłat pobieranych za przelew jest dostępne na stronie.

 

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność użytkownika

§ 16

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem Jego danych osobowych przez Usługodawcę wskazuje § 29.

§ 17

W celu właściwego wykonania Umowy Użytkownik zobowiązuje się do :

1) Utrzymania przez cały okres obowiązywania Umowy adresu e-mail podanego Usługodawcy.

2) Stosowania się do wymagań technicznych, wskazanych przez Usługodawcę na podstronie Serwisu „Wymagania techniczne”, dostępnej pod adresem: prudensolve.pl

§ 18

Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że:

1) przysługują mu wszelkie prawa do klucza prywatnego, którego dotyczy usługa opisana w § 6, w szczególności nie zawiera umowy w celach sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, np. w celu kradzieży kryptowaluty lub tokenów, w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub też w celu unikania opodatkowania;

2) rozumie i akceptuje, że transakcje z użyciem kryptowalut i tokenów są nieodwracalne, a systemy kryptowalut są zdecentralizowane;

3) usługodawca nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie systemów kryptowaluty i nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną całkowitą lub częściową utratę kryptowaluty lub tokenów przez Użytkownika będącą następstwem wadliwego funkcjonowania systemu kryptowaluty lub systemu, w którym funkcjonują tokeny.

§ 19

Użytkownik, zawierając Umowę, oświadcza, że ma świadomość ryzyk związanych z korzystaniem z kryptowalut, a w szczególności ma świadomość następujących ryzyk:

1) Ryzyka zaprzestania działania systemu danej kryptowaluty, lub krytycznej usterki takiego systemu.

2) Ryzyka ataków hakerskich.

3) Ryzyka regulacyjnego, związanego z niepewnością działań ustawodawców względem kryptowalut i tokenów, w tym ryzyko prawne dotyczące niepewności sposobu opodatkowania transakcji dotyczących kryptowalut i tokenów.

4) Ryzyka gwałtownej zmiany kursów kryptowalut i tokenów, w tym ryzyko całkowitej utraty wartości danej kryptowaluty lub tokena.

5) Ryzyka utraty części lub całości posiadanych kryptowalut lub tokenów ze względu na urzeczywistnienie wskazanych wyżej ryzyk.

§ 20

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Usługi na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

§ 21

Użytkownik ma obowiązek stosować program antywirusowy oraz zabezpieczyć odpowiednio silnym hasłem dostęp do urządzenia, które używa w celu korzystania z Serwisu.

§ 22

Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu lub Strony Internetowej Serwisu.

Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Internetowej Serwisu lub Usługi świadczonej przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

W szczególności zakazane jest wykorzystanie przez Użytkownika usługi świadczonej przez Usługodawcę w celu kradzieży kryptowaluty lub tokenów, w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub też w celu unikania opodatkowania.

W przypadku zastosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Serwisie lub na Stronie Internetowej Serwisu, zabronione jest usuwanie lub dokonywanie obejść takich zabezpieczeń.

 

Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

§ 23

Umowa zostaje zawarta na czas jej wykonania.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 22.

Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 2, następuje przez wysłanie przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail Użytkownika i jest skuteczne z momentem wysłania.

§ 24

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Użytkownik ma prawo, o ile jest konsumentem, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jednakże całkowite wykonanie Usługi przez Usługodawcę przed tym terminem pozbawia Użytkownika prawa do skorzystania z odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia o ile Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę przed upływem tego terminu. Nie wyrażenie przez Użytkownika tej zgody spowoduje odmowę zawarcia z Użytkownikiem Umowy.

W procesie zawierania Umowy uregulowanym w § 8, w nawiązaniu do art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia będącego przedmiotem Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz potwierdza, że w razie wyrażenia takiej zgody, został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

W razie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Mu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni o dnia zawarcia Umowy.

 

Dane osobowe

§ 25

Przed wejściem na stronę serwisu i przed zawarciem Umowy Użytkownik wyraźnie potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, a także wyrazi wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz wyraźną zgodę na przekazywanie danych osobowych przez Usługodawcę do podmiotów, które umożliwiają Usługodawcy prowadzenie Serwisu, tj. do [tu należy wpisać dane tych podmiotów].

Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), a także zgodnie z polityką bezpieczeństwa stosowaną przez Usługodawcę.

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika stosowane przez Usługodawcę zostały przedstawione w klauzulach informacyjnych, o których mowa w ust. 1, w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na keychainx.com.

§ 26

Dane osobowe Użytkownika przetwarza Usługodawca, czyli KEYCHAINX PL SP. Z O.O.

Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną :

a) Imię,

b) numer telefonu,

c) adres e-mail,

d) adres IP,

e) dane pozyskiwane poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy,

f) adres Użytkownika (adres kryptowalutowy).

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, czyli KEYCHAINX PL SP. Z O.O.:

– e-mail : [email protected];

– tel. : 664767574. Dane Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:

a) w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej Serwisu dla zapoznania się z ofertą Usługodawcy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) w celach analitycznych i statystycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb klientów Usługodawcy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i wykonania Umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

i) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

j) w celach marketingu bezpośredniego, jeżeli Użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe użytkownika Usługodawca może udostępnić:

a) podmiotom świadczącym obsługę informatyczną strony internetowej w tym zapewniającym hosting serwerów Usługodawcy,

b) kancelarii prawnej,

c) administratorowi systemów informatycznych,

d) podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową,

e) bankom, dostawcom usług płatniczych i innym podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu transakcji płatniczych,

f) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Usługodawcy obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy), w szczególności informacje dotyczące IP Użytkownika mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dane osobowe Użytkownika, takie jak adres IP oraz dane pozyskane poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy, w przypadku gdy Użytkownik wyłącznie odwiedza stronę internetową Serwisu i nie zawiera w Serwisie umów, są przechowywane przez 14 miesięcy.

Dane osobowe Użytkownika, który zawarł Umowę są przechowywane przez 6 lat.

§ 27

Podanie przez Użytkownika danych osobowych koniecznych do zawarcia oraz wykonania umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia tej umowy z Usługodawcą.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje zawarcia umowy.

Jeżeli Użytkownik nie poda Usługodawcy swoich danych osobowych koniecznych do zawarcia oraz wykonania umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów, Usługodawca odmówi zawarcia z Użytkownikiem Umowy. Wyjątkiem jest odmowa podania danych osobowych w celu ich przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – taka odmowa nie skutkuje odmową zawarcia Umowy.

§ 28

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, bez zawierania Umowy, wymaga przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów google Universal Analytics, m.in. numeru IP, a także danych pozyskiwanych poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy.

Usługodawca oświadcza, że w pełni przestrzega polityki prywatności Google.

Użytkownik może zabezpieczyć swoją prywatność i wyłączyć możliwość zbierania informacji o dla celów google-analytics. Informacje na ten temat zawiera polityka prywatności Google, dostępna pod adresem https://policies.google.com/

§ 29

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa :

1) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii,

2) w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie otrzymanej od Użytkownika zgody: prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) Użytkownik może cofnąć zgodę w formie pisemnej, mailem na adres:  [email protected],

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Reklamacje i rozwiązywanie sporów

§ 30

Reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu lub świadczeniem Usługi Użytkownik powinien zgłaszać Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji świadczenia usług przez Usługodawcę, w następujący sposób:

a) na adres poczty elektronicznej: [email protected];

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko/nazwę Użytkownika, jego adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) a także wskazanie żądania wraz z uzasadnieniem.

Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych od daty jej doręczenia Usługodawcy. W trakcie rozpatrywania reklamacji Usługodawca może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tego terminu. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji jest dostarczenie z wykorzystaniem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Jeśli w wyniku reklamacji powstanie spór pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, to może on zostać rozwiązany polubownie w drodze zawarcia ugody.

Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta.

§ 31

Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu i dla Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami z tytułu stosowania Regulaminu i wykonania Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. To zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku gdy stroną Umowy jest konsument posiadający miejsce zamieszkania w Polsce.

Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami z tytułu stosowania Regulaminu i wykonania Umowy jest polski sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Postanowienia końcowe

§ 32

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

§ 33

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Użytkownik nie ma możliwości zawarcia Umowy jeżeli nie zaakceptuje Regulaminu i jeżeli nie złoży oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

§ 34

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas to postanowienie zostanie wyłączone z treści niniejszego Regulaminu i nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

§ 35

O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, Strony Umowy wiąże Regulamin z daty zawarcia Umowy.

Regulamin został opublikowany na stronie keychainx.com

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08..2020 roku.